COP27, BM İklim Değişikliği Haberleri

COP27

10 Kasım 2022 – Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentindeki COP27’de, bilim insanları 2021’den itibaren olan iklim değişikliği etkileri hakkında on temel fikir üzerinden açıklamalarda bulundular. ”Kilit odak noktası, Hepimizin giderek daha şiddetli yaşadığı iklim değişikliğinin sebep olduğu kuraklık, fırtınalar, aşırı sıcaklıklar ve sel etkilerine uyum sağlamak için insanlığın sınırlarıydı.”

Bilim insanları 3 milyardan fazla insanın, iklim kaynaklı tehlikelerin olumsuz etkilerini en yüksek duyarlılığa sahip bölgeler olarak nitelendirilen Küçük Ada Devletleri ve daha genel olarak alçak kıyı bölgelerin 2050 yılına kadar bugüne oranla iki kat daha fazla yaşayacağını vurguladılar.

Bilimsel sentez raporunda, iklim değişikliği ile çatışmalar, pandemi, gıda krizleri ve altta yatan kalkınma zorlukları gibi risk faktörleri arasındaki karmaşık ilişkileri vurgulayarak tek başına adaptasyonun, tahmin edilenden daha kötü olan iklim değişikliğinin etkilerine ayak uyduramayacağını küçük ölçekli, parçalanmış ve tepkisel çabaları yükseltmenin kritik öneme sahip olduğunu ve iklim değişikliğine (ısı artışı, kuraklık, sel..v.s) uyum sağlama potansiyelinin de sınırsız olmadığını belirtmişlerdir.

Bilim insanları ayrıca, fosil yakıtlara sürekli bağımlılığın, özellikle enerji ve gıda güvenliği için büyük kırılganlıkları artırdığını; gelecekteki kayıp ve hasarı önlemek ve en aza indirmek ve iklim değişikliğindeki itici güçlerinin üstesinden gelebilmek için hızlı bir şekilde fosil yakıt kullanımının azaltılmasının derhal gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

10 maddede özetlenen sonuç, genel olarak politika ve toplum için zengin ve değerli bir sentez olmuştur.

1. Sonsuz adaptasyon efsanesi sorgulanmaktadır

İklim değişikliğine uyum potansiyeli sınırsız değildir: dünyanın farklı yerlerindeki insanlar ve ekosistemler zaten adaptasyon sınırlarıyla karşı karşıyadır ve gezegen 1,5 ° C’nin hatta 2° C’nin üzerinde ısınırsa, adaptasyon sınırlarının daha yaygın şekilde ihlal edilmesi beklenmektedir. Bu nedenle, uyum çabaları iddialı azaltmanın yerini almamalıdır.

2. Zayıflığın etkin noktaları risk altındaki bölgeler’de kümelenmektedir

Zayıflığın etkin olduğu noktalar – iklim kaynaklı tehlikelerden olumsuz etkilenmeye karşı en yüksek duyarlılığa sahip alanlar – 1,6 milyar kişiye ev sahipliği yapmaktadır ve bu sayının 2050 yılına kadar iki katına çıkması beklenmektedir. Rapor, Orta Amerika, Afrika’da Sahel boyunca, Orta ve Doğu Afrika, Orta Doğu ve Asya’nın genişliğindeki güvenlik açığı noktalarını tanımlamaktadır.

3. İklim-sağlık etkileşimlerinden ufukta yeni tehditler vardır

İklim değişikliği insanların, hayvanların ve tüm ekosistemlerin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Isıya bağlı ölümler, fiziksel ve zihinsel sağlığımızı etkileyen orman yangınları ve artan bulaşıcı hastalık salgınları risklerinin tümü iklim değişikliğiyle bağlantılıdır.

4. İklim hareketliliği – kanıtlardan beklenti eylemine geçmektedir

İklim değişikliğiyle ilgili aşırı hava olaylarının artan sıklığı ve yoğunluğu ve bunun yavaş başlayan etkileri, giderek artan bir şekilde istemsiz göç ve yer değiştirmeye neden olacaktır. Bu etkiler aynı zamanda birçok insanı uyum sağlayamaz hale getirebilir. Bu nedenle, iklim değişikliği karşısında iklimle ilgili hareketliliğe yardımcı olmak ve yerinden edilmeyi en aza indirmek için öngörülü yaklaşımlarda bulunulmalıdır.

5. İnsan güvenliği iklim güvenliğini gerektirmektedir

İklim değişikliği, insan güvenliğindeki (yönetim ve sosyo ekonomik koşulların neden olduğu) mevcut kırılganlıkları şiddetlendirerek şiddetli çatışmalara yol açabilir. İnsan güvenliğini ve dolayısıyla ulusal güvenliği güçlendirmek için etkili ve zamanında azaltma ve uyum stratejileri gereklidir. Bunlar, şiddet içeren çatışmaların artması risklerini azaltarak, barışı teşvik etmek için insan güvenliğini sağlamaya yönelik uyumlu çabalara paralel olarak sürdürülmelidir.

6. İklim hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir arazi kullanımları şarttır

Entegre arazi yönetimi ile sürdürülebilir tarımsal yoğunlaştırma yoluyla verimin artırılması, iklim çözümleri, gıda güvenliği ve ekosistem bütünlüğü sağlanarak doğal alanlarda daha fazla genişlemenin yerini almalıdır. Bununla birlikte, gezegen ısınmaya devam ettikçe, bu kara sistemi ortak faydalarının devam etmesi daha az olasıdır.

7. Özel sürdürülebilir finans uygulamaları derin geçişleri katalize etmekte başarısız oluyor

Özel sektördeki “Sürdürülebilir finans” uygulamaları, iklim hedeflerine ulaşmak için gereken derin ekonomik dönüşümleri henüz katalize edememektedir. Bu durum, sermaye tahsisini önemli ölçüde azaltmaya kaydırmak yerine, çoğunlukla finans sektörünün mevcut iş modellerine uyacak şekilde tasarlandığı gerçeğini yansıtmaktadır.

8. İklim değişikliğinin sebep olduğu kayıp ve zararların durumu

Kayıplar ve zararlar halihazırda yaygındır ve önemli ölçüde artacak ve koordineli bir küresel politikanın bu duruma hazırlıklı olması gerekmektedir. Gelecekteki ekonomik ve ekonomik olmayan kayıp ve zararları önlemek ve en aza indirmek için derin ve hızlı azaltma ve etkili adaptasyon gerekmektedir.

İklim değişikliğinden kaynaklanan kayıplar ve zararlar sadece gelecekteki bir risk değildir, yavaş başlayan iklim değişiklikleri ve giderek artan bir şekilde antropojenik etki iklim değişikliğine atfedilebilecek aşırı hava olaylarının bir sonucu olarak zaten mevcut bir gerçektir. Örneğin, alçak kıyı bölgeleri selden kaynaklanan varoluşsal risklerle karşı karşıya kalırken, sıcak stresli yerlerde, iklim değişikliği etkilerinin büyüklüğü adapte edilebilenleri aştığı için hayatı tehdit eder bir duruma gelmiştir. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC’nin) 6. Değerlendirme Raporu, “küresel ısınmanın artmasıyla birlikte kayıp ve zararların artacağını ve insan ve doğal sistemlerin uyum sınırlarına ulaşacağını” belirtmektedir. (IPCC AR6 WGII, SPM, 2022).

9. İklime dayanıklı kalkınma için kapsayıcı karar verme gerekmektedir

Çok çeşitli paydaşların güçlendirilmesine öncelik verirken, ölçekler ve bağlamlar arasında karar vermeyi merkezden uzaklaştırmak ve koordine etmek, iklim eyleminin daha etkili, sürdürülebilir ve adil olmasının yanı sıra yerel ihtiyaçları, dünya görüşlerini ve deneyimleri zorunlu olarak daha fazla yansıtmanın kilit yoludur.

Dünyanın ikliminin geleceğini etkileyen seçimler etrafımızda yapılmaktadır. Kararlar her gün belediye binalarında ve oylama kabinlerinde, şirket toplantı odalarında, devlet dairelerinde, özel evlerde, topluluk toplantılarında ve sokaklarda alınmaktadır. Ancak, herkesin sesi adil bir şekilde temsil edilmemektedir. Son araştırmalarda vurgulanan karar alma sürecindeki yaygın adaletsizlikler hem azaltma hem de uyarlamada sektörler ve bağlamlar arasında dışlayıcı uygulamaları sürdürmektedir. Bu dinamikler eşit olmayan sonuçları güçlendirirken, iklim riskleri giderek eşitsiz bir şekilde dağılmakta, tarihsel adaletsizlikler daha sağlam hale gelmektedir. Eşit olmayan etkileri iyileştirmek yerine şiddetlendiren azaltma stratejileri uygulanmakta, dezavantajlı toplulukların ve grupların savunmasızlıkları daha da artmaktadır.

Birçoğu, kamuya açık karar alma sürecine dahil edilmenin ve katılımın zaten olağan bir politika hükmü olduğuna işaret edebilir. Ancak gerçekte, prosedürel dahil etme tipik olarak, fon verenler veya düzenleyiciler tarafından talep edilen ve genellikle farklı seslerin kimin, nasıl, neden ve ne amaçla hesaba katıldığına çok az dikkat ederek “insanları saymaktan” oluşan teknokratik bir kontrol listesi alıştırmasından başka bir şey değildir… Tüm bu süreçler, sosyoekonomik eşitsizlikleri, dışlanmayı ve politik ve ekolojik adaletsizlikleri sağlamlaştırdıkları için anlamlı katılım fırsatlarını gerçekten kısıtlayabilmekte aynı zamanda tekdüze bir ses, bilgi ve karar verme fırsatlarına erişme becerisinde yanlış bir anlatıyı dayatabilmektedir.

Bireylerin, toplulukların ve toplumun kümülatif ve ortaya çıkan kararlarını yansıtan hem resmi hem de gayri resmi kurumsal ortamlarda kapsayıcı ve güçlendirici iklim karar verme sürecine yönelik dönüştürücü değişime ihtiyaçları vardır. Sonuç olarak, bu durum iklim değişikliğine ilişkin farklı görüşlerin, ihtiyaçların ve deneyimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve genelleştirilmiş çözümlerin önlenmesine yardımcı olacaktır. Örneğin, yerli liderliğindeki koruma yöntemleri kullanılarak yönetilen toprakların, her zaman olmasa da ormansızlaşmayı önemli ölçüde azalttığı görülmüştür. Bu süreçler ölçeğe, coğrafyaya ve kültüre bağlı olarak farklı farklı görünecektir, ancak dünyayı kapsayan koordinasyonda kritik bir önemi bulunmaktadır.

10. Yapısal engellerin yıkılması ve sürdürülemez kilitlenmelerin kaldırılması gerekmektedir.

Azaltma stratejileri, sıcaklık artışını 2° C’nin altına sınırlandırmak için hala yetersiz kalmaktadır. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesi ile ölçülen sosyal ilerleme ve refah, kaynak yoğun bir ekonomiyi kökleştiren sera gazı emisyonlarının başlıca itici güçleri arasındadır. Bu durum iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir engel oluşturmaktadır.

Bu siyasi ve ekonomik sistem içindeki kazanılmış çıkarlar, statü tüketimine yönelik davranış normları gibi sürdürülemez kilitlenmeleri sağlamlaştırmaktadır.

Fosil yakıt kullanımın neden olduğu iklim değişikliğinin maliyetleri; direnmek için kollektif olarak birlik oluşturamamış toplumlarda kolayca dışsallaştırılmaktadır.

Eğer gerçek dönüşümsel değişime ulaşılacaksa; sürdürülemez kilitlenmelerin ortadan kaldırılması için tüm yapısal engellere aynı anda müdahaleler çok önemlidir.

Manşet niteliğindeki iklim vaatlerine rağmen, şu ana kadar yalnızca 18 ülke üretim ve tüketime dayalı sera gazı emisyonlarında 10 yıldan uzun süredir sürekli düşüşler göstermiştir. Sera gazı emisyonlarına ilişkin ulusal taahhütler ile Paris Anlaşması’nın gerektirdiği indirimler arasındaki uçurum genişlemektedir. Bu “emisyon açığı” büyüdükçe, sera gazı emisyonunun azaltılmasını hızlandırma aciliyeti de artmaktadır.

Bununla birlikte, büyük bir sorun, mevcut kaynaklı yoğun ekonomiden kaynaklanan çok boyutlu yapısal engellerin ve statükoyu sürdürmedeki çıkarların değişimi engellemesidir.

Sonuç olarak, küresel eylemler ve politikalar hedeflerin çok gerisinde kalmaktadır ve bizi şu anki 2,7° C veya daha yüksek bir yörüngeye koymuştur.

Meselenin temelinde, toplumsal ilerlemenin nasıl tanımlandığına dair hâkim anlatı yer almaktadır. Sürdürülebilir dönüşümler veya yeşil geçişlerle ilgili söylemlere rağmen, sera gazı emisyonları giderek artan üretim ve tüketim tarafından yukarı doğru yönlendirilmektedir. Başarı, kaynak kullanım verimliliğindeki gelişmeler ve biyosferin kısıtlamaları dahilinde insan refahını ilerletmekten ziyade, ağırlıklı olarak GSYİH (gayri safi yurt içi hasıla) ve refah ile ölçülmektedir. Ortaya çıkan bu durum yoğun ekonomi, karmaşık güç ve üretim yapıları aracılığıyla çalışmakta ve iklim değişikliğinin azaltılmasında önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu güç yapıları kazanılmış çıkarlara hizmet eder ve iklim değişikliğinin önünde çok boyutlu engeller olarak hareket eden politika, endüstri, altyapı, iş modelleri ve sosyokültürel normlara sürdürülemez kilitler yerleştirmektedirler. Bu, örneğin GSYİH büyümesine yönelik taahhütler;

  1. Marka oluşturma stratejileri,
  2. Lobicilik,
  3. Fosil yakıt endüstrisi de dahil olmak üzere madencilik sektörlerine fayda sağlamaktadır.

Tartışılan yapısal engelleri ve köklü eşitsizlikleri ortadan kaldırmanın bir yolu, herkes için insan refahının ilerlemesinin çok boyutlu göstergelerini geliştirmektir. Bu politika, endüstri, altyapı, iş modelleri ve sosyokültürel normlar arasında yeni sürdürülebilir kilitlenmeler sağlayan daha ilerici bir ekonominin kurulmasına yardımcı olmalıdır. Bunun gerçekleşmesi için aşağıdan yukarıya toplumsal hareketler, düşük karbonlu yatırımların artması ve bu yatırımların risklerinin azaltılması gereklidir.

Ayrıca yönetimler, yeni teknolojileri desteklemeli ve düşük karbonlu kalkınma için politika desteği oluşturmak üzere teknik ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelidir. Bir bütün olarak ele alındığında, bu öneriler alternatif kurumlara ve bilim odaklı yeni paradigmalara yol açabilir. Sonuç olarak, gelişme yolları değişecek ve böylece üretim-tüketim sistemleri ve yatırım seçenekleri kökten değişecek ve hem arz hem de talep taraflarında azaltmayı artıracaktır.

Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC’nin) 6. Değerlendirme Raporu’na (IPCC AR6 WGII, 2022) göre, son kullanım sektör odaklı değişiklikler yapılırsa, sera gazı emisyonları 2050 yılına kadar temel senaryolara kıyasla%40-70 azaltılabilmektedir.

Rapor sonuçları ortadır, daha güçlü bir şekilde tüm ulusların eylem planlarını güncellemesi ve Dünya’da yaşayan herkesin farkına vararak katılması şarttır.

İnsan ırkı olarak #Yaşayabilmek için önce Dünya’yı yaşatmalıyız #COP27

Yazar Hakkında

Didem Samurkaş

Bilgisayar Mühendisiyim, evliyim toplumsal hayatı niye böyle yaşıyoruz, birbirimizle olan ilişkilerimiz nasıl oluşuyor sorularıma yanıt bulmak amacıyla önce Sosyoloji yüksek lisansını tamamladım, şu an Sosyoloji doktora programına devam ediyorum. Tez çalışmalarımı gıda ve tarım üzerine yapıyorum.

LinkedIn'de Ziyaret Et
Instagram'da Ziyaret Et
Facebook'da Ziyaret Et