Sürdürülebilirlik Standartları ve Sürdürülebilir Gelişme  

sürdürülebilirlik standartları
Yazan Ekolojist

Sürdürülebilirlik standartları kapsamında kalkınma için 2030 gündemi, iklim değişikliğinden yoksulluğa kadar uzanan küresel zorluklarla başa çıkma ihtiyacını vurgulamakta ve hem kamu hem de özel sektörün sağladığı çözümleri elde edebilmeyi talep etmektedir.

Kalkınma yolları, ikisini de daha çevreci ve sürdürülebilir kılacak şekilde değiştirilmelidir. Bu iki yaklaşım, hem sinerji hem de çatışmalara neden olabilir. ‘Yeşil Ekonomi’ (UNEP, 2011), ‘Yeşil Büyüme’ (OECD, 2011) ve ‘Kapsayıcı Yeşil Büyüme’ (Dünya Bankası, 2012) gibi kavramlara odaklanarak bu iki hedef arasındaki sinerji araştırılmış olmakla birlikte gerginlikler henüz ilgi odağı değil. Bu yazıya dayanarak, bu makalenin katkısı, arasındaki potansiyel dengeleri değerlendirmektir.

Sürdürülebilirlik Standartları Nedir?

Son yıllarda, palmiye yağı ile ilgili sürdürülebilirlik kaygısı, çeşitli sürdürülebilirlik standartları belirleme ve sertifikasyon girişimleri başlattı. 2015 yılında, birkaç özel sektör kuruluşu 2020’ye kadar Avrupa’da tam sürdürülebilir bir palmiye tedarik zinciri sağlamak için taahhütte bulundu. En önemli sürdürülebilirlik palmiye yağı sektöründeki standart, palmiye yağı üretiminin etkileri açısından geniş kriterler yelpazesini içeren ve sürdürülebilirlik ile ilgili sosyal, ekonomik ve çevresel boyutları kapsayan bir gönüllü sertifika programı olan Sürdürülebilir Palmiye Yuvarlak Masası’dır (RSPO).

rspo roundtable sustainable palm oil

Sertifikasyon şemalarına küçük müşteriler dahil etmek, palmiye yağı sektörlerinde ve sonrasında merkezi bir konumdadır. Endonezya’da, bir milyondan fazla küçük ev sahibi, palmiye yağı sektörünün vazgeçilmez bir unsurudur ve ekilen alanın neredeyse yüzde 40’ını ve üretim çıktılarının yaklaşık yüzde 35’ini oluşturmaktadır (IPOC, 2012). Bu arka plana karşın, belgelendirme şemaları önemli iki temel grubunu iki ana nedenden ötürü içermelidir: çevresel nedenlerle ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı.

Birincisi, küçük araştırmacılar küçük sahiplerin ve küçük üreticilerin çevre üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu göstermiştir: örneğin arazi kullanımı dönüşüm veya ormansızlaşma yoluyla sera gazı emisyonları; Küçük çaplı sertifika, bu etkilerden kaçınmaya katkıda bulunmak için bir araç olabilir. Üstelik, sertifika, küçük sahiplerin tarımsal uygulamaları iyileştirerek, örneğin zirai kimyasalların doğru uygulanması yoluyla olumsuz çevresel etkileri sınırlar. İkinci olarak, küçük işletme sertifikası, örneğin artan üretkenlik ve daha yüksek verimle, küçük ev sahipleri için ekonomik fayda sağlayabilir.

Ekonomik Faydalar

Yukarıda belirtildiği gibi, mevcut çalışmalar sertifikasyon için bir takım potansiyel ekonomik faydalar bulunduğunu göstermektedir: daha yüksek üretkenlik (yani verim artışı), daha iyi kalite ve fiyat primleri. Yapılan saha araştırmalarının bulguları, incelenen küçük ölçekli sertifika pilot projeleri bağlamında şu anda bu ekonomik faydaların hepsinin mevcut olmadığını göstermektedir; ancak bu küçük işletme sertifikası, özellikle verimin artışı temelinde önemli ekonomik faydalar sağlayacaktır.

sürdürülebilirlik standartları

Çevresel Faydalar

RSPO, ormansızlaşma ve ekosistemler üzerindeki olumsuz etkiler gibi büyük ölçekli kaygıları içeren olumsuz çevresel etkileri azaltmayı amaçlıyor. Bu çalışmanın ampirik bulguları, RSPO gibi özel standartların, mevcut kurumsal çerçevede etkili olan büyük ölçekli problemlerle mücadele etmeye çalıştıklarını göstermektedir.

Aynı zamanda, gönüllü standartlar, olumsuz çevresel etkilerin küçük çapta azaltılmasına katkıda bulunabilir. Sürdürülebilirlik standartlarının olası küçük ölçekli çevresel faydaları arasında, entegre bir haşere yönetim sistemi, toprak kalitesi iyileştirmeleri, erozyon kontrolü, geliştirilmiş atık yönetimi ve nehirler yakınlarındaki tampon bölgeleri kullanılarak kimyasal kullanımın azaltılması bulunmaktadır.

Bağımsız küçük sahipler için RSPO P & C’ler, diğer şeylerin yanı sıra pestisit yönetimi, atık yönetimi ve su kirliliği kontrolüne ilişkin bir dizi çevre standardını içermektedir. İyi tarımsal uygulamalarla birlikte bu RSPO P & C’leri, yukarıda tarif edilen küçük ölçekli çevresel faydalara götürebilir.

Bununla birlikte, yararları gerçekleştirmek için küçük sahipleri tarım uygulamaları ile ilgili alışkanlıkların değiştirilmesi için eğitmek önemlidir.

Yazar Hakkında

Ekolojist

Ekolojist.net - Çevreci Haber Sitesi

Düşüncelerinizi Paylaşın